Kırşehir Gezegenevi ve Kültürparkı

Kırşehir Gezegenevi ve Kültürparkı Mimari Proje Yarışması
2016/Temmuz
Proje: OfficePAN

Yer

Kırşehir Gezegenevi ve Kültür Parkı tasarım alanı; kuzey yönünde kent merkezi, güney yönünde Ahi Evran Üniversitesi ve Kırşehir’in ana arterlerinden biri olan Terme Caddesi arasında yer almaktadır. Buna ek olarak tasarım alanı, şuan inşası devam eden Neşet Ertaş Kültür Merkezi ve yapılması planlanan Aşıkpaşa Camii ile komşu, eski Sanayi Bölgesi olarak tanımlanabilecek bir alanda yeralmaktadır. Kuzey – Güney doğrultusunda uzanan bu aks; kuzeyde ticaret alanları ile güneyde ise yeşil alanları birbirine bağlayan kent içi yoğunluğu yüksek bir alan tariflemektedir. Kent merkezi; Ahi Stadyumu, Kırşehir Kalesi, Belediye ve Gök Medresesi etrafında konumlanırken; gelişen kent imgesi doğrultusunda, tasarım alanında yapılması planlanan gezegenevi ve kültürparkı ile ikinci bir odak yaratılması öncelikli hedefler haline gelmiştir.

Kırşehir

Kırşehir’de yeralan Cacabey Gökbilimleri Medresesi, dünyanın bilinen en eski gözlemevlerinden birisidir. Bu bağlamda yapılması planlanan gezegenevi projesinin, geçmişten günümüze süregelen astroloji ve gökbilimi araştırmalarına evsahipliği yapan Kırşehir’in, simge yapılarından birisi olması amaçlanmıştır.

Biçim

Kırşehir Gözlemevi; inşası devam eden Neşet Ertaş Kültür Merkezi ile yapılması planlanmakta olan Aşık Paşa Camii arasında uzanan ve bu kamusal yaşantıyı destekler bir biçimleniş önermektedir. Bu farklı işlevlerin birbiriyle ilişkisinin önemli bir tasarım problemi olmasının yanında açık ve kamusal alanlar ile ilişkileri de çözülmesi beklenilen bir diğer önemli tasarım problemidir. Bu doğrultuda gezegenevi, Terme Caddesi boyunca uzanan, Kültür Merkezi ve Camii yapılarını birbirine bağlayan lineer bir biçimleniş önermektedir. Bu lineer biçimleniş, yalın bir mimari ifade ile desteklenerek kent hayatına dahil edilmiştir. Yapı merkezinde yeralan gözlem avlusu, Terme Caddesine açılan simgesel boşluk ile kente entegre edilmiş, farklı işlev gurupları bu noktadan beslenmiştir. Kente açılan bu boşluk; sırasıyla yansıma havuzu ve açık hava gösteri alanı ile zenginleştirilmiş, tasarım alanının güneyinde oluşturulan Kültür Parkına bağlanmıştır.

Kırşehir gezegenevi, Terme Caddesine paralel uzanan fuaye alanı biçimlenişi ile, kente entegre bir yapı şekillenmesi göstermektedir. Bu doğrultuda gerekli işlev birimleri bu fuaye doğrultusunda sıralanmış, basit ve geçirgen bir yapı dili benimsenmiştir. Gözlem avlusu batı cephesinde konumlandırılan gezegenevi ve fuayesi, simgesel olarak öne çıkarılmış, bu noktada konumlandırılan kafeterya ile de zenginleştirilmiştir. Ek olarak önerilen Açık Hava Gösteri Alanı ile gezegenevinin, kentlinin ihtiyacını duyduğu gece-gündüz yaşayan bir çekim merkezine dönüştürülmesi sağlanmıştır.

Share Project :