Ahlat Gençlik Kampı

Ahlat Gençlik Kampı Ulusal Mimari Proje Yarışması
2017/Agustos
Proje: OfficePAN

Konum

Tasarım Alanı, Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Tunus Mahallesi 1182 ada 2, 3, 4, 5 parsel, 273 ada 10 no’lu parsel içindedir. Çevresinde konut ağırlıklı bir kentsel yapılaşma mevcuttur. Alan, çevreyolu ve kanallar ile 3 ana parçaya bölünmüş durumdadır. Ağrı-Bitlis Karayolu tarafından bölünen bölge, güney yakada Van Gölü ile buluşmaktadır.

Tasarım Yaklaşımı

Yapı programı, birbirinden farklı ve esnek işlevleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu işlev farklılıkları ve esnek kullanım, farklı kullanıcı profilleri ve farklı kullanım zamanlarını beraberinde getirmektedir. Önerilen mimari çözüm bu farklılıkların biraradalığını vurgulamak üzerine kurgulanmıştır. Bu kurgu yapıyı farklı amaçlarla kullananlara etkileşimli bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.
Kentsel bellekte yer edebilecek, halkın kullanımına olanak sağlayacak, insan ölçeği ile barışık, 7/24 yaşayan, iklimsel olarak bölge verilerinin göz önünde bulundurulduğu, kentlinin sahipleceği, sürdürülebilir bir gençlik kampı örneği yaratmak tasarımın ana kurgusunu belirleyen önemli etmenlerdir.

Mekansal Oluşum

 Ahlat Gençlik Kampı Yapısı, tasarım alanının kuzey batı parçasında planlanmıştır. 7/24 yaşayan bir kent parçası olması planlanan tasarım alanı, iklimsel açıdan bulunduğu yer ile örtüşen, sürdürülebilir bir yapı olma iddasındadır. Buna ek olarak kompakt bir yapılaşma stratejisi geliştirilen yapı, alanının genelini kente park olarak terketme yaklaşımını benimsemektedir.
Alt Zemin kotunda konumlandırılan Sofa, ihtiyaç programında yeralan konferans merkezi, restoran ve spa gibi sosyal birimler ile zenginleştirilmiştir. Tarihsel referansların günümüze kadar getirdiği kullanım alışkanlıklarının yeniden yorumlanması olarak düşünülen Sofa, açık,yarı açık ve kapalı mekan örgütlenmesini organize eden yerel bir mimari öğe olarak kabul edilmiştir. Ağrı-Bitlis Karayolu altından güney parsele bağlantıyı sağlayan alt geçit önerisi, yapının sosyal merkezini teşkil eden Sofanın, Van Gölüne kadar bağlanabilmesini sağlamaktadır.
Program içeriği yorumlanırken kontrollü alan olarak kabul edilen konaklama birimleri, üst zemin kattan giriş meydanına bağlanan ve kompakt şekilde sofadan beslenen tekil bir birim olarak planlanmıştır.
Özetle, kent ile uyumlu, geçirgen, parçalı ve kent ölçeği bütünleşen, tarihsel referansların mekansal karşılığı olarak kabul edilen Sofa ile sosyal mekan kavramının şekillendirildiği yaşayan bir gençlik kampı oluşturma amacı, mimari yaklaşımı belirleyen önemli kavramlar olarak öne çıkmıştır.

Share Project :