Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi

YUVA

Yanyana geldikçe daha uzak
Birlikteyken daha kimsesiz
Bir ağırı sızım sızım yeri belirsiz
O da yalnız
Ben de yalnız
Acılar tütüyor bacamızdan
Görünmeyen taş duvarlar örmüşüz
Duvar olduk kendimize kendimiz
Ne yana dönsek
Kendimize çarparız.

Aziz Nesin

Kadınlar çalışma yaşamı, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, siyaset ve sivil toplum örgütleri
gibi genel olarak toplumsal yaşama katılım sağlayan diğer alanlarda toplumsal cinsiyet veya ayrımcılık temelli çeşitli engellerle karşılaşmaktadırlar. Çalışma yaşamı, toplumsal yaşamın diğer alanlarında da varlık gösterebilmenin temel koşullarından biri olarak değerlendirilmektedir. Sosyal dışlanma toplumda bireyin sosyal entegrasyonunu sağlayan sosyal,ekonomik, politik ve kültürel sistemlerin tümünden, kısmen veya tamamen mahrum olma dinamik sürecini ifade etmektedir (Walker ve Walker, 1997). Bu durum bu kesimin bir yandan işgücü piyasalarına, gelir getirici faaliyetlere, eğitim ve öğretim imkânlarına ulaşımında zorluklar yasamasını getirirken, diğer yandan da toplumsal ve çevresel ağlar ve etkinlikler kurmasında engeller oluşturmaktadır.

KONUM

Lüleburgaz Trakya Bölgesinde Edirne-İstanbul D 100 Karayolu üzerinde İstanbul’u Trakya’nın iç bölgelerine bağlayan yolların önemli bir kavşak noktasındadır. Lüleburgaz bu bağlamda ara durak olmasının yanı sıra çevredeki yerleşimlerin de merkezi olacak şekilde önem kazanmaktadır.

Tasarım alanı detaylı olarak irdelendiğinde, doğu sınırını teşkil eden İstasyon caddesi yapının kentle ilişkisini kuracağı yüzey olarak öne çıkmaktadır. Ek olarak kuzey çeperi, yapı sistematiğinin servis ve kontrollü giriş yönelimi olarak da potansiyel taşımaktadır.

PROGRAM

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi için planlanan yapı sistematiği, mimari ihtiyaç programı doğrultusunda birbirinden farklı ve esnek işlevleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu işlev farklılıkları ve esnek kullanım, farklı kullanıcı profilleri ve farklı kullanım zamanlarını beraberinde getirmektedir. Önerilen mimari çözüm bu farklılıkların biraradalığını vurgulamak üzerine kurgulanmıştır. Bu kurgu yapıyı farklı amaçlarla kullananlara etkileşimli bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Kadın sığınma evi, kreş ve gündüz bakım evi, kadın akademisi sosyal birimi gibi farklı kullanımlar tek bir çatı altında biraraya getirilmektedir.

MEKANSAL OLUŞUM

Yapı ve alt birimlerini bir araya getiren çatı, farklı bireylerin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayan, biraraya getiren, kullanıcılara farklı karşılaşma mekan potansiyelleri taşıyan, gerektiğinde sınırlarını kaldırarak yapı ön alanında yer alan park ile içiçe geçen çok katmanlı bir tasarım diline sahiptir. Bölgedeki konut dokusu irdelenmiş, biraraya getirici rol üstlenen çatı bu doğrultuda şekillendilrilmiştir. Kullanıcıları ve işlevleri birarada tutan ve yuva imgesi yüklenen çatı, kimi zaman iç ile dışı ayıran bir üst örtü, kimi zamansa sosyal boşlukları güneşten koruyan yarı açık mekan örtüsü olarak örgütlenmiştir. Ek olarak önemli bir tasarım parametresi olarak ele alınan sürdürülebilir akademi kavramı, planametrik anlamda mekanları zenginleştiren ve kompoze eden iç bahçeler ile zenginleştirilmiştir. Çatı kabuğu altında yer alan yeşil bahçeler ve yeşil teraslar ile yapı ön alanında yer alan yeşil dokunun yapı üst kotlarına kadar taşınması amaçlanmıştır.

Yapının kent ile bütünleşen noktası olan istasyon caddesi tarafında oluşturulan ve meydan işlevi yüklenen boşluk, geçirgen çeperler ile içeri alınarak konferans salonu ve fuayeler ile entegre edilmektedir. Buna ek olarak tasarım alanı kuzeyi boşaltılarak farklı işlevsel yaklaşımlar bu bölgeden çatı ile ilişki kurdurulmuştur. Dolayısıyla işlevleri üst ölçekte bir araya getiren çatı, oluşturulan boşluklar ile alt işlevlere ayrıştırılmış, bu ayrışma kontrollü geçiş ve köprüler ile gereken noktalarda entegre edilmiştir. Bu entegresyon, işlev gereği zemin kotunda doğrudan bir ilişki sağlamasına rağmen, üst kotlara çıkıldıkça çatının oluşturduğu hacim içerisinde görsel ve işitsel ilişkiye dönüşmektedir.

İnsanları biraraya getiren, bir arada tutan, farklı mekan deneyimleri ile dinamik bir kullanım sunan, keşfedilen ve ilgiyi üzerinde tutan çatı, kullanılan malzeme ve doğal havalandırma-iklimlendirme prensipleriye sürdürülebir, mimari yaklaşımı ve biçimlenişi ile de yalın ve sakin bir dil benimsemiştir.